Sunday, May 21, 2017

आनंद

आनंद हो तुम आनंद रहो
आनंद हो तेरा हर सपना
आनंद हो तेरा घर अपना
आनंद से तुम आनंद चले
आनंद पे फिर तुम आ पहुंचे
आनंद हो जीवन का सपना.

आनंद हो तुम आनंद रहो
आनंद हो तेरा हर रिश्ता
आनंद से सुबहो-शाम ढले
आनंद से हर दिन-रात कटे.

आनंद हो तुम आनंद रहो
आनंद हो जीवन की राते
आनंद हो जीवन की बाते

आनंद हो सारी  सौगाते!!

No comments:

Post a Comment